loading

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

September 02, 2017

   บริษัท ธนกูลกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆ ไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

Recent Posts

Top