loading

โครงการเรียนภาษาพม่า

June 26, 2017

  เนื่องด้วย บริษัทธนกูลกรุ๊ป มีพนักงานพม่าที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี เข้ามาร่วมเสริมทัพในการขยายงาน
ผลิตผลงาน ผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย และ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดคอร์สการเรียนภาษาพม่าฟัง พูด อ่าน เขียน แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top